• Güneş potansiyeli olan sahaların belirlenmesi
• Elektrik üretim hesabının yapılması
• Yatırımcının bağlı olduğu EDAŞ’a başvuru yapılması
• Gerekli belgelerin hazırlanıp, izin ve onayların alınması (Proje lokasyonuna bağlı olarak aşağıdaki izinler değişebilir) :
          · Talep yazısı
          · Kadastro çapı ve mülkiyet bilgisi
          · 1/25000 haritada sahayı gösterir bilgi paftası
          · Alanın yakın çevresiyle ilişkisinin kurulabileceği uygun ölçekte hazırlanmış, A-3 veya A-4 ebatlarında uydu                       görüntüsü
          · ÇED kararı (ÇED olumlu-ÇED olumsuz ya da ÇED gerekli değildir)
          · Varsa orman/hazine/başkasına ait özel mülkiyet vb. ön izninin alınması
          · Kurum görüşleri (Proje lokasyonuna bağlı olarak kurumlar değişebilir)
• Elektrik bağlantı projelerinin hazırlanması
• TEDAŞ klasörünün hazırlanması
• Elektrik bağlantı izni alınması
• Güneş enerjisi santralinin kurulması ve devreye alınması
• Bakım, onarım ve servis hizmetleri
• Güneş enerji santralinin anlık olarak uzaktan kontrolü ve üretim takibi